Stadgar

283800_4

 Foto: Peter Gullberg

Carreraförbundets stadgar

ALLMÄNT

§ 1 Ändamål
Carreraförbundet är ett klassförbund under Svenska Seglarförbundet. Förbundet skall ta tillvara medlemmarnas intressen genom att a) svara för klassens administration, b) administrera klassregeln, c) planera klassens kappseglingsprogram, d) ge råd till medlemmar, e) upprätthålla en medlemshemsida, f) verka för bibehållandet av båtens ekonomiska status, samt g) i övrigt tillvarata klassens övriga intressen.

§ 2 Medlemskap
Förbundet omfattar alla som vunnit medlemskap i behörig ordning. Båtägande är inte ett krav. Medlemsansökan ställs till styrelsen. Rösträtt på stämma har varje medlem som betalt årsavgift. Utträde beviljas på begäran. Uteslutning av medlem kan ske endast av styrelsen.

§ 3 Medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställs på årsmötet.

§ 4 Beslut
Förbundets högsta beslutande organ är årsmötet. Förbundets beslutande organ mellan årsmöten är styrelsen. Varje betalande medlem har en (1) röst på årsmötet. Varje styrelseledamot har en (1) röst på styrelsemötena. Vid omröstning gäller i båda fallen absolut majoritet och vid lika röstetal har sittande ordförande utslagsröst (med undantag för upplösning). Föreningen tecknas av ordförande och kassör var för sig, eller av två i styrelsen i förening.

§ 5 Upplösning
Upplösning av klassförbundet erfordrar minst 2/3-del majoritet av närvarande röstberättigade på årsmöte. Avsikt om upplösning skall framgå av kallelsen. Vid upplösning kan mötet besluta om tillgångarna skall överföras till medlemmarna eller till Svenska Seglarförbundet.

§ 6 Verksamhetsår
Verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.


§ 7 Revision
Revision av verksamheten skall ske av på årsmötet utsedd(-a) person(-er). Revision skall vara styrelsen tillhanda senast tio dagar före ordinarie årsmöte. Revisor har rätt att delta på de styrelsemöten som denne behagar.
ÅRSMÖTE

§ 8 Årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hålles i februari-mars på tid och plats som styrelsen beslutar. Styrelsen kallar till årsmöte via mail eller på annat sätt senast 14 dagar före mötet. Kallelsen skall innehålla förslag till dagordning, verksamhets- och förvaltningsberättelser, eventuella motioner/propositioner och förslag till ny styrelse. Styrelsen äger rätt att inkalla extra årsmöte när så erfordras (kallelse som vid ordinarie årsmöte). Yttrande- och förslagsrätt tillkommer samtliga närvarande. Rösträtt tillkommer var enskild betalande medlem. Röstning genom fullmakt får äga rum. Motion till årsmötet ska tillställas styrelsen senast de 15 januari. Senare inkommen motion kan behandlas om årsmötet så finner lämpligt.

§ 9 Mötesordning
Vid ordinarie årsmöte skall följande avhandlas:

1. Årsmötets öppnande.
2. Val av mötesordförande och sekreterare.
3. Faställande av röstlängd.
4. Val av justeringshen.
5. Fråga om kallelse skett på rätt sätt.
6. Fastställande av dagordning.
7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport.
8. Revisionsberättelse.
9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
10. Val av ordförande samt 3 till 6 ordinarie ledamöter.
Stämman kan besluta om fler medlemmar än 6.
11. Val av 1 eller 2 revisor(-er).
12. Val av valnämnd, 1-2 personer utanför styrelsen. Revisorn kan väljas.
13. Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår.
14. Behandling av motioner/propositioner.
15. Övriga ärenden.
16. Årsmötets avslutande.

FÖRBUNDSSTYRELSE 

§ 10 Sammansättning
Styrelsen skall bestå av ordförande och 3-6 ledamöter. Mandattid 1 år.

§ 11 Möten
Styrelsemöte skall hållas minst tre gånger per år. På styrelsens första möte skall arbetsuppgifter fördelas. En kassör skall utses och i övrigt befattningshavare som styrelsen behagar. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig då minst tre (3) ledamöter är närvarande. Kallelse skall ske minst 7 dagar i förväg.

§ 12 Åligganden
Styrelsen är gemensamt ansvarig för förvaltningen av förbundets tillgångar.